Kallelse Extra bolagsstämma 2021-02-26

Formulär och instruktioner för poströstning hittar ni längst ner på sidan


Kallelse till extra bolagsstämma iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB, org.nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021. 

Stämma endast per poströstning

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 februari 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 18 februari 2021 och dels genom att senast den 25 februari 2021 klockan 12:00 ha avge sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 18 februari 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.iapotek.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 februari 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 , Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@iapotek.se. 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.iapotek.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordningen

6. Beslut om val av nya styrelseledamöter

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Ordförande och protokollförare (punkt 1)

Till ordförande föreslås Robert Katic och till protokollförare Peter Olausson. 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Det föreslås en justeringsman. Till justeringsman föreslås Mikael Svensson. 

Styrelse (punkt 6)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Olausson, Mikael Svensson, Annette Lahti, Robert Katic och Mirza Muhic. Robert Katic föreslås som styrelsens Ordförande.

I samband med den extra bolagsstämman avgår Fredrik Kaldeus, Hans Orre, Conny Palmkvist, Peter Mörsell och Fredrik Petersson som styrelseledamöter. 

Nedan en kort presentation av de respektive föreslagna styrelsemedlemmarna. 

Peter Olausson 

Byggnadsingenjör från KTH. Har arbetat i olika roller inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 2001. Bland annat som fastighetschef- och regionchef på Rikshem samt Tf. VD på Värmdöbostäder m.m. Har styrelseerfarenhet från bolag i olika branscher. Med en bakgrund inom snabbväxande börsnoterade fastighetsbolag samt erfarenhet från att driva startup-bolag med nischade paketerade affärskoncept kommer Peter bidra med affärsmässighet, värdeskapande fokus och nya kreativa idéer. 

Mikael Svensson 

Har haft ledande befattningar inom försäljningsintensiva bolag med fokus på IT och tekniska förändringar. Har under fem framgångsrika år hos Office Management aktivt arbetat med integrering av teknik och sälj i samband med affärsdrivna processer. Mikael kommer framförallt bidra med optimering av sälj och att införa en kultur av datadrivna beslut. 

Annette Lahti 

Entreprenör och medgrundare av K2C-gruppen som driver flera olika verksamheter med fokus på sälj och ledarskap inom serviceorganisationer. Har tidigare ansvarat för etableringen av Teleresurs contact center med 250 anställda som framgångsrikt omsatte 60 MSEK med god vinstmarginal. Annette har mångårig erfarenhet som styrelseledamot i flera bolag. Annette kommer tillföra kompetens inom sälj och kundservice, både vad det gäller metodik, IT-infrastruktur och ledarskap. Hon får saker att hända, ser det möjliga i det omöjliga och har lätt att inspirera och bygga starka kompletterande team.

Robert Katic

Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Entreprenör och projektledare med mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag och ordförandeposter inom både noterade och onoterade bolag, idrottsförbund samt idrottsföreningar. För uppdraget återfinns värdefulla kompetenser inom affärsutveckling, försäljning, digitalisering samt projektledning. Robert har via StyrelseAkademin genomgått utbildning till certifierad styrelseledamot. iApotek verkar i en starkt växande bransch där arbetet med att framöver även erbjuda receptbelagda läkemedel ger utrymme att utveckla bolagets erbjudande och nå nya målgrupper. Roberts bakgrund kan bidra till struktur samt ökad försäljning och digitalisering.

Mirza Muhic

Entreprenör, VD och styrelseledamot i Prog-IT med expertkompetens inom IT och digital marknadsföring som driver flera olika verksamheter med fokus på IT-infrastruktur och utveckling. Arbetar idag med flertalet bolags digitala kommunikation och tekniska utveckling. Mirza kommer tillföra styrelsearbetet tekniska kompetens inom IT och säkerhet samt expertkunskaper inom digital marknadsföring så att bolaget ännu bättre kan hävda sig mot marknadsledarna i branschen.

/Styrelsen

Stockholm 

Februari 2021

Formulär och instruktioner för poströtsning hittar ni i pdf filen nedan