Aktien

iApotek handlas på OTC-listan sedan den 16 augusti 2021, se mer här

Aktiekapitalet i iApotek uppgår till l 2 021 883 kronor fördelat på 20 218 831 aktier. Aktiekapitalet i iApotek ska uppgå till lägst 1 475 000 kronor och högst 5 900 000 kronor fördelat på lägst 14 750 000 aktier och högst 59 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

iApoteks aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolagets ISIN-kod är SE0009357429. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som Bolagets största ägare ingått i. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. iApoteks aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.