Kallelse till bolagsstämma iApotek Int AB

Kallelse till bolagsstämma iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, kallas härmed till årsstämma onsdagen 19 maj 2021 kl 10.00.

Stämma endast per poströstning

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 maj 2021 och dels genom att senast den 18 maj 2021 klockan 12:00 ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 10 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.
 

Bolaget har vid kommande stämma 20 218 831 st aktier
 

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.iapotek.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till iApotek Int AB, ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@iapotek.se.
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.iapotek.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till iApotek Int AB (publ) ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg, eller per e-post till ir@iapotek.se (ange ”iApotek Int AB (publ), årsstämma 2021” som rubrik) senast den 14 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.iapotek.se) senast den 17 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.
Årsredovisning och Revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.iapotek.se.
 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning 

8. Beslut 

a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

 11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner 

12. Övriga frågor 

13. Stämmans avslutande  
 

Förslag till beslut:
 

Ordförande och protokollförare (punkt 2) Till ordförande föreslås Robert Katic och till protokollförare föreslås Peter Olausson
 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4) Det föreslås en justeringsman. Till justeringsman föreslås Conny Palmkvist.
 

Fastställande av arvoden (punkt 9) De två största ägarna, TiksPac AB och Xirpe AB, föreslår att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara 2 prisbasbelopp. Till styrelsens ordförande ska ytterligare 1,5 prisbasbelopp ges
 

Arvode till revisor föreslås utgå efter godkänd räkning.
 

Val av styrelse (punkt 10) De två största ägarna, TiksPac AB och Xirpe AB, föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare föreslår de två största ägarna följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Conny Palmkvist (omval), Peter Olausson (nyval), Annette Lahti (nyval) och Mirza Muhic (nyval) och Robert Katic (nyval). Robert Katic föreslås till styrelsens ordförande.
 

Till revisor föreslås Jan Hamberg, (Parsells Revisonsbyrå AB).

Nedan en kort presentation av de respektive föreslagna styrelsemedlemmarna. 

Conny Palmkvist

Conny är bolagets nuvarande verkställande direktör sedan januari 2019. Conny är även VD för Eprix AB som är ett av iApoteks dotterbolag. Han har tidigare arbetat inom logistikbranschen och är även grundaren till dotterbolaget Eprix AB.

Peter Olausson Byggnadsingenjör från KTH. Har arbetat i olika roller inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 2001. Bland annat som fastighetschef- och regionchef på Rikshem samt Tf. VD på Värmdöbostäder m.m. Har styrelseerfarenhet från bolag i olika branscher. Med en bakgrund inom snabbväxande börsnoterade fastighetsbolag samt erfarenhet från att driva startup-bolag med nischade paketerade affärskoncept kommer Peter bidra med affärsmässighet, värdeskapande fokus och nya kreativa idéer.

Annette Lahti Entreprenör och medgrundare av K2C-gruppen som driver flera olika verksamheter med fokus på sälj och ledarskap inom serviceorganisationer. Har tidigare ansvarat för etableringen av Teleresurs contact center med 250 anställda som framgångsrikt omsatte 60 MSEK med god vinstmarginal. Annette har mångårig erfarenhet som styrelseledamot i flera bolag. Annette kommer tillföra kompetens inom sälj och kundservice, både vad det gäller metodik, IT-infrastruktur och ledarskap. Hon får saker att hända, ser det möjliga i det omöjliga och har lätt att inspirera och bygga starka kompletterande team.Robert KaticEntreprenör och projektledare med mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag och ordförandeposter inom både noterade och onoterade bolag, idrottsförbund samt idrottsföreningar. 

Robert har via Styrelse Akademin genomgått utbildning till certifierad styrelseledamot. För uppdraget i iApotek har Robert värdefulla kompetenser inom affärsutveckling, försäljning, digitalisering samt projektledning. 

Mirza MuhicEntreprenör, VD och styrelseledamot i Prog-IT med expertkompetens inom IT och digital marknadsföring som driver flera olika verksamheter med fokus på IT-infrastruktur och utveckling. Arbetar idag med flertalet bolags digitala kommunikation och tekniska utveckling. Mirza kommer tillföra styrelsearbetet tekniska kompetens inom IT och säkerhet samt expertkunskaper inom digital marknadsföring så att bolaget ännu bättre kan hävda sig mot marknadsledarna i branschen.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 11) 

Det föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.


/Styrelsen

Stockholm April 2021
 

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

SE POSTRÖTNINGSFORMULÄR HÄR

SE ÅRSREDOVISNING HÄR

Vi använder cookies för att förbättra din erfarenhet på vår hemsida. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.