Styrelsen

Conny Palmkvist
VD / Styrelseledamot

årsstämma den 19 maj 2021

Vid årsstämma den 19 maj 2021 i iApotek Int AB fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ledamöter. Till styrelsens ordförande tillfaller ytterligare 1,5 prisbasbelopp. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade omval av styrelseledamot Conny Palmkvist samt nyval av Peter Olausson, Annette Lahti,  Mirza Muhic  och Robert Katic
  • Robert Katic valdes till styrelseordförande för bolaget. Till revisor valdes LR Revision Falkenberg AB
  • LR Revision Flakenberg AB har meddelat bolaget att Roger Qvarnström, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-04-19.