Pressmeddelanden

iApotek Int AB: Förslag om riktad kvittningsemission till uppfyllande av tilläggsköpeskilling för förvärvet av PharmArt

Stockholm 2019-07-02 Styrelsen i iApotek Int AB (”iApotek”) har idag beslutat att framställa förslag till extra bolagsstämma om att genomföra en riktad kvittningsemission om 6 999 999 kr. Den riktade kvittningsemissionen genomförs i syfte att uppfylla avtalad tilläggsköpeskilling för förvärvet av PharmArt AB (”PharmArt”). Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. “Då PharmArts omsättning och rörelseresultat (EBITDA) för 12-månadersperioden direkt efterföljande tillträdet (“Tilläggsperioden”) uppnådde uppsatta kriterier har avtalad tilläggsköpeskilling aktiverats”, säger Conny Palmkvist, VD för iApotek. iApotek tillträdde PharmArt den 31 maj 2018. I samband med förvärvet meddelade iApotek att en tilläggsköpeskilling skulle kunna aktiveras beroende på omsättning och rörelseresultatet...

iApotek Int AB: Apotek365 startar försäljning på Amazon

Stockholm 2019-07-01 Nu startar iApoteks dotterbolagssajt Apotek365. se försäljning via Amazon. Apotek365 kommer främst att inrikta sig på marknaderna i Tyskland och UK. Att nå ut på marknader som är betydligt större än den svenska ser vi som en stor möjlighet för positiv tillväxt. Även att vi positionerar oss inför Amazons intåg till hösten i Skandinavien är en annan viktig anledning till denna uppstart. Att det blir Apotek365 som tar steget ut i Europa känns naturligt då detta är det starkaste varumärket och den sajt som har starkast tillväxttakt i koncernen. Tanken är att bygga upp ett brett utbud och...

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport maj 2019

Maj månad blev en ny rekordmånad för koncernen. Omsättningen i maj uppgick i koncernen till 4, 6 MSEK, vilket kan jämföras med tidigare toppnotering på 3, 5 MSEK (december 2018). En framgångsrik sortimentsstrategi och en intensifierad marknadsföring har gett önskade resultat på försäljningen. Båda dotterbolagen i koncernen, Eprix och Pharmart, ökade sin omsättning markant jämfört med föregående år. Enbart Eprix ökade sin omsättning med över 100% jämfört med maj 2018. Bibehåller vi dessa försäljningsnivåer under en helårsperiod skulle det motsvara en årsomsättning på ca 55 MSEK per år för hela koncernen. Arbetet framåt kommer ha fortsatt fokus på förbättrade inköpspriser...

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket FR, MAJ 03, 2019 15:34 CET Kvittningsemissionen som beslutades på årsstämman 2019-04-24 är nu registrerad hos Bolagsverket. Totalt emitterades 1 300 000 stycken aktier till en kurs om 2, 3 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 1 606 716, 9 kronor och antalet aktier uppgår till 16 067 169. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform...

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket FR, MAJ 03, 2019 15:34 CET Kvittningsemissionen som beslutades på årsstämman 2019-04-24 är nu registrerad hos Bolagsverket. Totalt emitterades 1 300 000 stycken aktier till en kurs om 2, 3 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 1 606 716, 9 kronor och antalet aktier uppgår till 16 067 169. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform...

Kommunike i iApotek Int AB

Kommunike i iApotek Int AB ON, APR 24, 2019 13:36 CET Vid årsstämma den 24 april 2019 i iApotek Int AB fattades följande beslut. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie...

Lägesuppdatering iApotek

Lägesuppdatering iApotek TO, MAJ 02, 2019 15:55 CET Stockholm 2019-05-02 Första kvartalet är förbi och vi kan konstatera att vår utveckling går enligt planerna. Samtidigt som e-handel. se kunde rapportera om katastrof försäljning inom e-handeln (http://www. ehandel. se/Sommarvadret-slog-ut-Sveriges-e-handel, 14626. html) så gör Eprix en av årets starkaste försäljningsveckor. Eprix ökade sin försäljning över påskhelgen med ca 60% i jämförelse med föregående år. Även övriga bolag i koncernen levererade bra resultat under perioden. Förklaringen till den ökade tillväxttakten är bland annat att vi ökat och breddat vårt onlinesortiment, intensifierat vår marknadsföring samt utökat försäljningen av receptbelagda läkemedel i vårt fysiska apotek....

Förslag till sammansättning av ledamöter

Förslag till sammansättning av ledamöter TO, MAR 28, 2019 16:29 CET Inför kommande årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Hans Orre, Conny Palmkvist, Christian Kronegård samt nyval av Peter Mörsell. Hans Orre föreslås som ordförande. Kort om Peter Mörsell: Peter Mörsell, född 1961, har en bakgrund som vice VD i Bauhaus och CFO i flera bolag bl. a Apotek Hjärtat. Han har vidare erfarenhet som styrelseledamot i mindre, listade bolag. Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos iApotek int AB:s kontor samt på bolagets hemsida, www. iapotek. se, senast två...

Kallelse till årsstämma iApotek

Kallelse till årsstämma iApotek ON, MAR 20, 2019 12:52 CET Aktieägarna i iApotek AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2019 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 16 april 2019, dels anmäla sig till bolaget senast den 18 april 2019 skriftligen på adressen på adress iApotek Int AB, Box 7352, Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek. com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som...

iApotek upptar lån

iApotek upptar lån ON, MAR 13, 2019 17:48 CET Stockholm 2019-03-13 iApotek har som tidigare kommunicerats varit på jakt efter investerare som kan tillföra koncernen kapital att växa, både i form av lån och investering. Idag har bolaget tagit upp ett lån om tre miljoner kronor för att säkerställa att bolaget har den finansiella ställning som behövs både för att växa och för att ha fritt kapital tillgängligt för att tillse att de delbetalningar som återstår av köpeskillingar avseende tidigare förvärv kan utges. Lånet löper med en ränta om STIBOR plus fyra procent och ska återbetalas senast 2019-12-31. Långivare är...