Pressmeddelanden

Kommunike extra bolagsstämma i iApotek Int AB

TOR, AUG 12, 2021 15:27 CET Vid extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 i iApotek Int AB (publ) fattades följande beslut: Stämman beslutade nyval till styrelsen av Lars Rambe, Mikael Ehrman, Marcin Lyszczarz och Merwais Sherzad. Lars Rambe valdes till styrelseordförande för bolaget och Merwais Sherzad till suppleant. Styrelseledamoten Conny Palmkvist har avböjt omval till styrelsen. På efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mikael Ehrman till VD för bolaget. Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-07-28. För mer information, kontakta bolaget på: Lars Rambe e-mail lars@rambe. com mobil 0709-369080 Mikael Ehrman e-mail me@kelso. se mobil 0708-455182 ir(at)iapotek. se www. iapotek. se...

Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Styrelsen i iApotek Int AB, org nr 559048-9638, kallar härmed till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Förlag AB:s lokaler). Förslag till nya styrelseledamöter: Lars Rambe, Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz. Förslag till ny styrelsesuppleant: Merwais Sherzad I samband med den extra bolagsstämman har Conny Palmkvist avböjt omval som styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i i iApotek Int AB, org nr 559048-9638 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. Möjlighet att...

iApotek - fyra styrelseledamöter begär eget utträde

TIS, JUL 20, 2021 10:10 CET Conny Palmkvist, iApoteks vd och tillika styrelseledamot, har informerats om att övriga fyra styrelseledamöter har begärt eget utträde med omedelbar verkan. Styrelseledamöterna som begärt eget utträde är Peter Olausson, Annette Lahti, Mirza Muhic och Robert Katic. De styrelseledamöter som nu har begärt eget utträde från styrelsen valdes in i iApoteks styrelse vid årsstämman den 19 maj 2021 på initiativ av Tikspac AB. iApoteks vd och styrelseledamot Conny Palmkvist har för avsikt att snarast kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. För att kunna presentera styrelsekandidater som har möjlighet att bli valda...

Kallelse till informationsmöte i iApotek Int AB

ONS, MAJ 26, 2021 15:34 CET Givet att verksamheten fått en ny långsiktig huvudägare och till stora delar ny styrelse, stundande avnotering från marknadsplatsen samt den i måndags den 24e maj 2021 kommunicerade nulägesbeskrivningen så kallar styrelsen samtliga aktieägare och övriga intresserade till ett digitalt informationsmöte där även möjlighet till att ställa frågor kommer ges. Datum: Onsdagen den 9 juni kl 12:00-13:30 Ingen föranmälan krävs. Mötet hålls på svenska via Zoom-länk som förmedlas på bolagets webbplats minst ett dygn före mötet. Intresserade mötesdeltagare kan även i förväg maila in frågor till ir@iapotek. se så kommer vi försöka besvara så många...

MARKNADSINFORMATION KRING iAPOTEK INT AB

MÅN, MAJ 24, 2021 08:30 CET Som tidigare kommunicerat påtog sig huvudägaren TiksPac ägaransvaret i iApotek och föreslog styrelseledamöter först efter att tidigare styrelse i iApotek informerat om att de avsåg påbörja en likvidationsprocess av bolaget om inga valbara ledamöter inför årsstämman 2021 fanns tillgängliga. Efter årsstämman i iApotek den 19 maj 2021 har den nytillträdda styrelsen påbörjat processen med att sätta sig in i koncernens olika verksamheter. För att inte framöver riskera att hamna i en ansvarsfråga informeras marknaden om följande; Robert Katic Ordf för iApotek Int AB ir@iapotek. se Länk till pdf fil

Kommunike årsstämma i iApotek Int AB

Vid årsstämma den 19 maj 2021 i iApotek Int AB fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ledamöter. Till styrelsens ordförande tillfaller ytterligare 1, 5 prisbasbelopp. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade omval av...

iApotek tidigarelägger publicering av delårsrapport för det första kvartalet 2021

iApotek tidigarelägger delårsrapporten för det första kvartalet 2021. Delårsrapporten kommer att publiceras onsdagen den 19 maj, istället för den 21 maj som tidigare meddelats. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt...

Uppdatering av val till revisor

iApotek uppdaterar förslaget till val av revisor inför kommande bolagsstämma 19e maj. (Punkt 10) Till revisor föreslås Roger Qvarnström, LR Revision & Redovisning. Det tidigare förslaget(Jan Hamberg) är ej längre valbart. Röstningsformuläret är uppdaterat på hemsidan https://www. iapotek. se/pages/postrostning-arsstamma-2021-05-19 För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt...

Kallelse till bolagsstämma iApotek Int AB

SE POSTRÖTNINGSFORMULÄR HÄR Kallelse till bolagsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, kallas härmed till årsstämma onsdagen 19 maj 2021 kl 10. 00. Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir...

Förberedelser inför årsstämman

iApotek har uppmärksammat det pressmeddelande som under gårdagen skickades ut av bolagets största ägare, TiksPac AB, och meddelar att man i god ordning jobbar med att förbereda årsstämman den 19 maj där en kallelse skickas ut senast fyra veckor innan. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas...