Pressmeddelanden

iApotek Int AB ingår LOI om förvärv av Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

Stockholm 2018-05-17 iApotek har idag ingått ett LOI med ägarna till Eprix AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Eprix AB är ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel och bedriver bl. a. försäljning av apoteksvaror och tillhörande kringprodukter genom webbplattformen apotek365. se. Tillsammans med iApotek. se bildar plattformarna en synergi vilket skulle medföra att vi kan öka tillväxtfasen och ta större marknadsandelar. Eprix omsatte under 2017 11 MSEK och redovisade ett positivt resultat om 1 MSEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 12 MSEK, varav 3 Läs mer

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-06-08

iApotek Int AB ("Bolaget") håller årsstämma 2018-06-08. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 8 och 10-15. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida. Resultatdisposition (punkt 8) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 10 och 11) Aktieägare i Läs mer

Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB(publ) 559048-9638 kallas härmed till bolagsstämma 8 juni 2018 klockan 10. 00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 1 juni 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 1 juni 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: iApotek Int AB, BOX 7352, 103 90 Stockholm eller via e-post: Info@iapotek. se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr. /org. nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska Läs mer

Delårsrapport Q1, 2018

VD kommentar Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet stora och välrenommerade konkurrenter som vi såväl inspireras av som sporrar oss. Vi som en mindre aktör kan i detta fall vara mer snabbfotade och röra oss med utvecklingen och ta snabba beslut och genomföra förbättringar. Vidare har jag under min inledande period som VD förvärvat en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel. Läs mer

iApotek förvärvar PharmArt AB

Stockholm 2018-03-16 iApotek har idag ingått avtal med ägaren RinaPharm AB till apoteksrörelsen PharmArt AB (556948-1822) med “varumärket Svea Apotek” om att förvärva 100 procent av röster och kapital. Bolaget är en apoteksrörelse och har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av såväl receptbelagda och receptfria läkemedel. Bolagets försäljningen bedrivs till största del genom fysisk försäljning i en butik belägen i centrala Stockholm, med en liten del via e-handel. Förvärvet bildar tillsammans med iApotek en synergi vilket medför att utvecklingstempot Läs mer

iApotek har inlett förhandling om förvärv av apoteksbolag

Stockholm 2018-03-08 iApotek har under en tid letat efter förvärv av ett apoteksbolag som bedriver apoteksverksamhet genom fysisk försäljning i butik. iApotek har nu inlett förhandling med ett bolag som har två anställda och en omsättning om ca 10 MSEK. Det planerade förvärvet kompletterar iApoteks nuvarande onlinehandel mycket väl då det ger bolaget ytterligare ett ben att stå på samt bidrar till att få in ytterligare kompetens och kunnande i bolaget. Det tilltänkta förvärvsobjektet har uppvisat starka kontinuerliga resultat över de senaste åren med kontinuerligt förbättrade marginaler. Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

VD Kommentar 2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med noteringen genomfördes en spridningsemission på 3, 3 MSEK som blev övertecknad med cirka 33 procent. Under året har bolaget fokuserat på försäljning och marknadsaktiviteter för att växa och stärka bolagets varumärke iApotek. se genom olika marknadsföringskanaler såsom nationell tv, webb-tv och sociala medier. Utvecklingen av vår webbutik och innehåll har skett löpande under året och vi kan nu konstatera att vi har uppnått vårt mål att erbjuda över 7 Läs mer

Christian Kronegård tillträder som tillförordnad VD för iApotek

Stockholm 2018-01-10 Bolagets styrelse har blivit informerade om att Beatrice Sederowsky idag avgår som VD av personliga skäl och styrelsen har därför utsett styrelseledamoten Christian Kronegård som tillförordnad VD. Beatrice Sederowsky kommer att vara bolaget behjälplig under en övergångsperiod. Styrelsen kommer omedelbart inleda processen med att rekrytera en ny VD. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Christian Kronegård ir(at)iapotek. se www. iapotek. se Om iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande Läs mer

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-15 Omsättningen under november månad 2017 uppgick till 136 tkr (211 tkr oktober 2017). På grund av att vi fortfarande inte erhållit öppenvårdsapotekstillstånd har bolaget minskat sin marknadsföring under den senaste tiden. Detta har medfört att försäljningen tappat fart. Bolagets försäljningsmål har till följd av detta reviderats såtillvida att fokus för närmast kommande månader är återigen att nå en omsättning om 200 TSEK i månaden fram tills dess att tillstånd erhållits. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Beatrice Sederowsky Telefon: +46-8 551 Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Omsättningen under oktober månad 2017 uppgick till 211 tkr. Det är glädjande att se en ökning med 23 % jämfört med september 2017. Vi har i oktober uppnått målet att erbjuda våra kunder 7 000 produkter. Detta är en väsentlig faktor för ökad försäljning på sikt och är därför något vi fortsatt fokuserar på att öka. Vi fortsätter att marknadsföra iApotek nationellt i bland annat Webb-TV, på prisjämförelsesidor och sociala medier. iApotek skrev under oktober månad avtal med Bonver Logistics. Flytten av logistiken är pågående och bör vara klar inom kort. Bonver Läs mer