Pressmeddelanden

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-12 Under oktober månad uppgick omsättningen för koncernen till 3, 5 MSEK (0, 2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Som VD för verksamheten är det med glädje jag kan konstatera att den stora kompetens som bolaget tillförts genom förvärven av PharmArt och Eprix synergerats över på verksamheten på ett mycket fint sätt. Under perioden har vi bla. flyttat ner iApoteks lager för distribution och hantering till Eprix. Flytten innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan distribuera våra produkter till våra kunder samt till en lägre kostnad än tidigare. Läs mer

Publicering av memorandum för kommande företrädesemission

Stockholm 2018-10-30 På onsdag 31 oktober inleds första teckningsdag i företrädesemissionen i iApotek Int AB. Med anledning av detta offentliggörs idag memorandumet som kommer finnas tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida och på www. iapotek. se Teckningstiden löper från 31 oktober till 14 november 2018. Vid full teckning tillförs bolaget ca 12, 2 MSEK. Emissionen är säkerställd till 44 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. För fullständiga villkor se memorandum eller tidigare kommunicerat pressmeddelande från 2018-10-22. Läs mer

Marknadsmeddelande 248/18 – Information om företrädesemission i iApotek AB

Den 25 oktober 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (IAPO) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 oktober 2018. För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 2, 25 sek (1:2 á 2, 25 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 31 oktober 2018 till och med den 12 november 2018. Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 31 oktober...

iApotek beslutar om företrädesemission

Stockholm 2018-10-22 Styrelsen i iApotek Int AB har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2018, att genomföra en företrädesemission om högst 5 443 175 nya aktier till en teckningskurs om 2, 25 kr per aktie. Bolaget befinner sig i en positiv tillväxtfas och en nyemission beräknas ge de bästa förutsättningarna för bolaget att fortsätta prestera enlig plan. Emissionen ger ett kapitaltillskott till bolaget om 12 247 143, 8 kr vid full teckning. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning att uppgå till 1 632 952, 5 kr och det kommer då att totalt finnas 16 329 525...

Månadsrapport september 2018

Stockholm 2018-10-11 Under september månad uppgick omsättningen för koncernen till 2, 3 MSEK (0, 2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Under perioden har vi tillträtt förvärvet av detaljhandelsbolaget Eprix AB, som under det senaste räkenskapsåret omsatte 18 MSEK (11 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat på 2, 9 MSEK (1, 7 MSEK). Vi har sedan tillträdet påbörjat vårt samarbete tillsammans med våra nya ägare och medarbetare som har kvarstannat i bolaget. Vi kommer tillsammans arbeta för att ta tillvara på de tydliga synergieffekter som uppstår mellan våra Läs mer

Lägesuppdatering iApotek

Sedan jag tillträdde som VD för iApotek i januari i år har bolaget genomgått en spännande resa. Bolaget har gått från att vara ett enskilt detaljhandelsbolag till att idag vara en koncern som per årsbasis beräknas omsätta ca 33 MSEK (räknat på koncernbolagens omsättning för första halvåret 2018). Under perioden har det genomförts två strategiska förvärv av apoteksrörelser. I mars förvärvades PharmArt AB (Svea Apotek). Svea Apotek en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket som bedriver fysisk försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel samt kringprodukter Läs mer

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-09-21 Under september månad genomförde Bolaget en kvittningsemission i samband med tillträdet av förvärvsbolaget Eprix AB som nu är registrerad hos Bolagsverket. Totala antalet aktier i iApotek uppgår nu till 10 886 350 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 088 635 kronor. Teckningskurs för de nyemitterade aktierna uppgick till 3, 25 kr per aktie och antalet nyemitterade aktier uppgick till 2 461 538 stycken. Kort information om förvärvet Eprix är ett detaljhandelsbolag med inriktning inom postorder- och internethandel och bedriver bl. a. försäljning av apoteksvaror och Läs mer

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-19 Under augusti månad omsatte koncernen 1, 1 MSEK (0, 2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Augusti har varit en spännande tid för Bolaget då iApotek förvärvade samtliga aktier i detaljhandelsbolaget Eprix med b. l. a tillhörande webbplattformen apotek365. se (https://www. apotek365. se/). Tillsammans med våra förvärvsbolag och nya medarbetare bildar vi en stark plattform för koncernens fortsatta utveckling och expansion. Vi har nu två verksamhetsbolag som omsatte drygt 30 MSEK tillsammans under senaste räkenskapsåret och som har haft en stark Läs mer

iApotek tillträder och slutför förvärv av Eprix AB

Stockholm 2018-09-12 Idag tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i Eprix AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till totalt 11 MSEK varav 3 MSEK betalas kontant och 8 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek. Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av Eprix. Beslutet innebär att 2 461 538 nya aktier emitteras till kursen 3, 25 kr per aktie. Aktiekapitalet i iApotek ökar som följd till 1 088 635 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har Läs mer

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-29 Under juli månad omsatte koncernen 1, 3 MSEK (0, 2 MSEK jämfört med iApotek) under samma period föregående år. Bolaget befinner just nu i en spännande fas där man tillträtt förvärvet av PharmArt AB under maj månad och ingick avtal om att förvärva samtliga aktier i detaljhandelsbolaget Eprix AB under augusti månad. Tillsammans med våra förvärvsbolag bildas tydliga synergieffekter vilket vi kommer arbeta hårt för att vidareutveckla och skapa ytterligare tillväxt och långsiktig lönsamhet för koncernen. // Läs mer