Pressmeddelanden

Företrädesemission i iApotek Int AB

Extra bolagstämman i iApotek Int AB (org. nr 559048-9638) har den 12 november 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 021 883 units. och kan inbringa bolaget 303 282, 45 kronor vid full teckning. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 19 november 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 november 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 november 2021. Teckningstid Teckning...

Kommuniké från extra bolagsstämman i iApotek Int AB

TOR, NOV 18, 2021 11:11 CET Kommuniké från den extra bolagsstämman i iApotek Int AB den 12 november 2021 med fortsatt stämma den 16 november 2021 Vid den extra bolagsstämman den 12 november 2021, där vissa frågor bordlades tillfälligt för behandling på fortsatt bolagsstämma den 16 november 2021, beslutades följande: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande företrädesemission av units enligt punkten 7 i kallelsen. Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att ansöka om notering av bolagets aktie på en handelsplats. Bolaget kommer att ansöka om att uppta aktien till handel på en MTF handelsplats. Stämman beslutade att...

Rättelse Kallelse extra bolagsstämma

Rättelse avseende avstämningsdag samt teckningsperiod Företrädesemission Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2021. Den extra bolagsstämman ska besluta om emission av units genom företrädesemission, kvittningsemissioner samt övertilldelningsoption. Den extra stämman ska även besluta om marknadsnotering av bolagets aktie, bemyndigande samt val av styrelseledamot. Rättelse avseende avstämningsdag samt teckningsperiod Företrädesemission Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2021 på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan...

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2021. Den extra bolagsstämman ska besluta om emission av units genom företrädesemission, kvittningsemissioner samt övertilldelningsoption. Den extra stämman ska även besluta om marknadsnotering av bolagets aktie, bemyndigande samt val av styrelseledamot. Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2021 på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon....

Kommuniké extra bolagsstämma iApotek Int AB den 15 oktober

MÅN, OKT 25, 2021 10:58 CET Protokoll fört vid extra bolagsstämma i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm. Öppnande av stämman Stämman öppnades av Lars Rambe, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till den extra bolagsstämman. Val av ordförande vid stämman Lars Rambe utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Mikael Ehrman utsågs att föra protokoll på stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. Val av en...

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, kallar härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Förlag AB:s lokaler). Den extra bolagsstämman ska besluta om val av revisor, val av styrelsesuppleant samt ändring av bolagsordningen vad avser antalet styrelseledamöter liksom aktiekapitalets gränser. Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft...

Delårsrapport perioden januari - juni 2021

Bolaget iApotek Int AB (publ) org nr 559048-9638 publicerar tidigarelagd delårsrapport för perioden januari - juni 2021. Periodens resultat har för kvartal 2 2021 försämrats med en EBITDA-förlust på 1. 2 msek (0. 1 msek) samt en förlust efter finansiella poster på 2. 4 msek (-1. 0 msek). Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 12. 0 msek (15. 4 msek). För perioden 6-mån 2021 var EBITDA förlusten 2. 3 msek (0. 4 msek) samt en förlust efter finansiella poster på 4. 6 msek (-1. 9 msek). Omsättningen för 6-mån 2021 uppgick till 23. 8 msek (30. 1 msek). På extra...

Kommunike extra bolagsstämma i iApotek Int AB

TOR, AUG 12, 2021 15:27 CET Vid extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 i iApotek Int AB (publ) fattades följande beslut: Stämman beslutade nyval till styrelsen av Lars Rambe, Mikael Ehrman, Marcin Lyszczarz och Merwais Sherzad. Lars Rambe valdes till styrelseordförande för bolaget och Merwais Sherzad till suppleant. Styrelseledamoten Conny Palmkvist har avböjt omval till styrelsen. På efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mikael Ehrman till VD för bolaget. Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-07-28. För mer information, kontakta bolaget på: Lars Rambe e-mail lars@rambe. com mobil 0709-369080 Mikael Ehrman e-mail me@kelso. se mobil 0708-455182 ir(at)iapotek. se www. iapotek. se...

Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Styrelsen i iApotek Int AB, org nr 559048-9638, kallar härmed till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Förlag AB:s lokaler). Förslag till nya styrelseledamöter: Lars Rambe, Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz. Förslag till ny styrelsesuppleant: Merwais Sherzad I samband med den extra bolagsstämman har Conny Palmkvist avböjt omval som styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i i iApotek Int AB, org nr 559048-9638 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. Möjlighet att...

iApotek - fyra styrelseledamöter begär eget utträde

TIS, JUL 20, 2021 10:10 CET Conny Palmkvist, iApoteks vd och tillika styrelseledamot, har informerats om att övriga fyra styrelseledamöter har begärt eget utträde med omedelbar verkan. Styrelseledamöterna som begärt eget utträde är Peter Olausson, Annette Lahti, Mirza Muhic och Robert Katic. De styrelseledamöter som nu har begärt eget utträde från styrelsen valdes in i iApoteks styrelse vid årsstämman den 19 maj 2021 på initiativ av Tikspac AB. iApoteks vd och styrelseledamot Conny Palmkvist har för avsikt att snarast kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. För att kunna presentera styrelsekandidater som har möjlighet att bli valda...